Wielu ludzi często myli pojęcia udziałowca i członka zarządu w kontekście spółek. Choć te dwie role są ściśle powiązane i odgrywają istotną rolę w zarządzaniu, warto zrozumieć, czym dokładnie różni się udziałowiec od członka zarządu, aby lepiej zrozumieć ich rolę i wpływ na funkcjonowanie spółki.

👨🏼‍💻 Udziałowiec to osoba posiadająca udziały w spółce, co daje jej prawo do udziału w zyskach oraz wpływ na podejmowane decyzje. Jako udziałowiec, osoba ta może mieć interes w długoterminowym sukcesie spółki i dążyć do maksymalizacji wartości swoich udziałów.

👨🏻‍💻 Z kolei członek zarządu to osoba, która została wybrana do zarządzania spółką i reprezentowania jej interesów. Członek zarządu ma na celu skuteczne prowadzenie spółki, podejmowanie strategicznych decyzji oraz nadzór nad jej codziennym funkcjonowaniem. Odpowiada za osiąganie celów organizacyjnych i zabezpieczenie interesów spółki. Członek zarządu ma zwykle większe zaangażowanie w bieżące sprawy spółki, gdyż jest bezpośrednio odpowiedzialny za jej funkcjonowanie i osiąganie wyników.

👥 Zgromadzenie wspólników jest najwyższym organem decyzyjnym w spółce. Zgromadzenie ma moc ustalania polityki spółki, zmiany statutu, wybór członków zarządu, zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych, a także podejmowanie decyzji w sprawach strategicznych. Jest to kluczowy element demokratycznego procesu zarządzania spółką, który zapewnia udziałowcom możliwość wyrażenia swoich głosów i wpływu na kierunek rozwoju przedsiębiorstwa.

👩🏻‍💼👨🏼‍💼 Rada nadzorcza - W przypadku spółek, w których kapitał zakładowy przekracza kwotę 500 000 złotych i liczba wspólników przekracza dwudziestu pięciu, zgodnie z przepisami prawa, konieczne jest powołanie rady nadzorczej. Rada nadzorcza pełni rolę organu nadzoru, odpowiedzialnego za kontrolę działań zarządu, ochronę interesów spółki oraz zapewnienie zgodności z przepisami prawa.