Czym jest kapitał zakładowy spółki z o.o.?

Kapitał zakładowy spółki z o.o. to suma wartości udziałów wpłaconych przez wspólników spółki. Jego głównym celem jest zabezpieczenie interesów wierzycieli oraz zaspokojenie ewentualnych roszczeń wynikających z działalności spółki. Wartość kapitału zakładowego stanowi również podstawę do obliczenia wysokości udziałów, które posiadają wspólnicy w spółce.

Minimalna wysokość kapitału zakładowego.

Zgodnie z przepisami prawa, minimalna wysokość kapitału zakładowego spółki z o.o. wynosi 5 000 zł. Kapitał ten musi być podzielony na udziały, przy czym najniższa wartość jednego udziału wynosi 50 zł.

Wpłacanie kapitału zakładowego.

Najważniejszym aspektem dotyczącym kapitału zakładowym spółki z o.o. jest fakt, że wspólnicy nie są zobowiązani do wpłacenia środków na rachunek spółki w momencie jej rejestracji. Wystarczy, że złożą oświadczenie, iż udziały zostały pokryte, a środki w gotówce są do dyspozycji spółki.

Oznacza to, że wspólnicy muszą dysponować gotówką w wysokości swoich udziałów, jednak nie muszą jej wpłacać na konto spółki. W praktyce oznacza to, że kapitał zakładowy może być wykorzystany na bieżące potrzeby spółki, takie jak płatność za faktury od kontrahentów czy bieżące wydatki spółki. Środki te mogą być przechowywane w dowolnej formie, na przykład w kasie spółki.

Zmiana kapitału zakładowego.

W trakcie funkcjonowania spółki z o.o. może zajść potrzeba zmiany kapitału zakładowego, na przykład w związku z nowymi inwestycjami, zmianą struktury udziałów lub zmniejszeniem kapitału. W takim przypadku należy przeprowadzić odpowiednią procedurę, która obejmuje uchwałę wspólników, zmianę umowy spółki oraz zgłoszenie do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego). Procedurę tę można przeprowadzić za pośrednictwem systemu S24 lub w formie aktu notarialnego.